“ТРАВЕЛ СТАЙЛ” ООД

бенефециент и изпълнител на проект по процедура

 

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
(BG16RFOP002-2.092-0590), осъществявана с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Чрез изпълнението на проекта „ТРАВЕЛ СТАЙЛ“ ООД се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
В резултат на осъществяване на проекта дружеството продължава да осъществява успешно своята дейност.

Обща стойност: 12225,41 лв.
Европейско финансиране: 10391,60 лв. ( 85% )
Национално финансиране: 1833,81 лв. ( 15% )
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

———————————-——————– www.eufunds.bg ——————————————————
Проект Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.