“ТРАВЕЛ СТАЙЛ” ООД

бенефециент и изпълнител на проект по процедура

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и среднитe предприятия“ ( Вх. рег. №: BG-RRP-3.005-0783 ), осъществена с финансовата подкрепа на

Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост

Целта на проекта реализиран от “ТРАВЕЛ СТАЙЛ” ООД е инвестиция в цифровизация и автоматизиране на процеси по обслужване на клиенти на чужди пазари. С изграждането на подходяща ИТ структура се цели повишаване ефективността на компанията, повишаване на скоростта на обслужване на клиенти и продажби, и респективно повишаване на приходите,чрез навлизане на нови пазари и намиране на нови партньори за съвместно сътрудничество.
Обща стойност : 20000.00 лв.
Начало : 03.07.2023г.
Край : 03.10.2023г.

———————————-——————– www.nextgeneration.bg ——————————————————

“Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за

съдържанието на документа се носи от Травел Стайл ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.“